Noderīgi resursi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

Atbalsts uzņēmējiem Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas jautājumos pieejams Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Latgales reģiona nodaļā Rēzeknē. CFLA ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas pilda 2014.–2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) sadarbības iestādes funkcijas. CFLA Latgales reģionālās nodaļas speciālisti veic ES fondu projektu ieviešanas uzraudzību no pirmās projekta ieviešanas dienas līdz pat pēcuzraudzības perioda beigām: izvērtē iepirkumu plānus, veic iepirkumu pirmspārbaudes un pārbauda jau veiktās iepirkumu procedūras, izskata un apstiprina maksājumu pieprasījumus, kā arī nodrošina konsultācijas un atbalstu projektu vadītājiem. Tāpat tiek veiktas projektu pārbaudes to īstenošanas vietās un uzraudzīti projekti pēc to īstenošanas pēcuzraudzības periodā, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegtas konsultācijas klātienē par ES fondu finansējuma piesaistes iespējām.

CFLA un tās Latgales reģiona nodaļas darbinieku kontaktinformācija atrodama šeit.
https://www.cfla.gov.lv/lv/iestades-kontakti
https://www.cfla.gov.lv/lv/strukturvieniba/regionu-nodalas

Valsts ieņēmumu dienests (VID)

Saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” VID ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.
VID nodokļu pārvaldes klientu apkalpošanas centri (KAC) atrodas šādās Latgales reģiona pilsētās – Balvi, Daugavpils, Krāslava, Ludza, Preiļi un Rēzekne.

VID KAC darbalaiki un kontaktinfomācija ir atrodama šeit.
https://www.vid.gov.lv/lv/iestades-kontakti

VID Muitas pārvaldes Latgales Muitas kontroles punktu (MKP) daļa atrodas Daugavpilī un atbild par Latgales reģionā esošo 11 MKP darbību. Informāciju par MKP piedavātajiem pakalpojumiem un kontaktinformācija atrodama šeit.
https://www.vid.gov.lv/lv/muitas-kontroles-un-robezkontroles-punkti

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

NVA filiāles atrodas šādās Latgales reģiona pilsētās – Balvi (pieņemšanas laiki arī Baltinavā, Tilžā un Viļakā) , Daugavpils (pieņemšanas laiki arī Ilūkstē), Krāslava (pieņemšanas laiki arī Dagdā), Ludza (pieņemšanas laiki arī Kārsavā un Zilupē), Preiļi (pieņemšanas laiki arī Līvānos), Rēzekne (pieņemšanas laiki arī Viļānos un Maltā).

Pilnīga informācija par NVA filiāļu adresēm, darbalaikiem un kontaktpersonām ir atrodama šeit.
https://www.nva.gov.lv/lv/iestades-kontakti
https://www.nva.gov.lv/lv/par-mums

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (LR UR)

LR UR ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus. LR UR ir divas reģionālās nodaļas Latgales reģionā – Daugavpilī un Rēzeknē.

Kontakti – https://www.ur.gov.lv/lv/kontakti/

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir Iielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies aptuveni 6000 biedru – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir dibināta 1934. gada 21. decembrī, un ir Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) biedre. LTRK ir divas nodaļas Latgales reģionā – Ziemeļlatgales nodaļa (Rēzeknē) un Dienvidlatgales nodaļa (Daugavpilī).

Kontakti – https://www.ltrk.lv/lv/content/269