Latgales SEZ Likums

Latgales speciālā ekonomiskā zona (Latgales SEZ) tika izveidota ar mērķi veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstīšanai un jaunu darba vietu radīšanai. Latgales SEZ savu darbību sāka 2017. gada 2. janvārī, balstoties uz Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumu, kas stājās spēkā 2016. gada 20. jūnijā un likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās", kas stājās spēkā 2002. gada 1. janvārī, kā arī uz MK noteikumiem Nr.840 ” Noteikumi par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem”, kas stājās spēkā 2016. gada 24. decembrī. Likums nosaka Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidošanas, pārvaldības un izmantošanas kārtību. Savukārt MK noteikumi Nr.840 katrai Latgales plānošanas reģionā ietilpstošajai pašvaldībai nosaka teritorijas platību, kurai var tikt piešķirts speciālās ekonomiskās zonas statuss, kā arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijus. Savukārt MK noteikumi Nr.106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību" regulē kāda veida pārskatu veidlapas ir jāaizpilda un jāiesniedz.