Header 1

LR Saeimā 2016.gadā tika pieņemti grozījumi Reģionālās attīstības likumā (RAL), saskaņā ar kuriem RAL tika papildināta 16.1 panta pirmā daļa ar 11.punktu šādā redakcijā: "11) (plānošanas reģioni) veicina saimniecisko darbību plānošanas reģiona teritorijā." Tādējādi normatīvajos aktos tika nostiprināta plānošanas reģionu iniciatīva un centieni attīstīt uzņēmējdarbību reģionu teritorijās. Ar MK 2012.gada 11.decembra sēdes lēmumu tika noteikts uzdevums LPR -  izveidot struktūrvienību „Latgales uzņēmējdarbības centrs", kura darbība sekmīgi turpinājās arī 2019.gada laikā.

Kopš 2013.gada Latgales plānošanas reģionā darbojas Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC), kas veidots kā pilotprojekts Latgales programmas ietvaros ar mērķi nodrošināt informatīvos un konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam. Savas darbības laikā LUC izveidojies sadarbību ar vairākām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), LTRK, VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūciju Altum", SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru", reģionālie biznesa inkubatori u.c.), kas sniedz uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus reģionā.

Visa 2019.gada periodā  LPR LUC turpināja fokusēties uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumiem, veica uzņēmējdarbības raksturojošo statistikas rādītāju atlasi, apkopošanu un publicēšanu iestādes interneta vietnē www.lpr.gov.lv.

LUC darbības teritorija ir visas Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības. Centra darbība tiek vērsta uz reģiona uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu, esošo uzņēmumu konkurētspējas celšanu, kā arī darbībām, kas motivē un iedrošina uzsākt saimniecisko darbību. Jāatzīmē, ka katru gadu sniedzamo pakalpojumu saturs un apjoms mainās atbilstoši uzņēmējdarbības vides izmaiņām un ekonomikas tendencēm valstī un Latgales reģionā.

Sniedzamo pakalpojumu klāstu var nosacīti sadalīt sekojošos blokos:

 • Konsultācijas;
 • Informatīvie pasākumi (bezmaksas);
 • Konkurētspējas pasākumi;
 • Motivācijas pasākumi;
 • Informatīvs atbalsts

 

Kopš 2016. gada Latgalē darbojas LIAA administrētie biznesa inkubatori (BI), kas sadarbībā ar LUC sniedz atbalstu personām un komersantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Tāpat LUC ir BI konsultatīvās padomes sastāvā (Daugavpilī un Rēzeknē), kas pieņem lēmumu par pretendentu atlasi inkubācijā.

 

Galvenie Latgales uzņēmējdarbības centra darba rezultāti 2019.gadā

 • Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu,  par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām – 181.
 • Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai - 12.
 • Pamatinformācijas nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā - pastāvīgi.
 • Organizēti bezmaksas informatīvi pasākumi un semināri par uzņēmējdarbības konkurences celšanas jautājumiem reģiona pašvaldībās – 8.
 • Lai informētu par sniegtajiem pakalpojumiem, sniegtu aktuālu informāciju par uzņēmējdarbības jautājumiem, 2019.gadā organizēta dalība 3 izstādēs un gadatirgos.
 • Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumi nesaraujami saistīti arī ar esošā stāvokļa nepārtrauktu monitoringu, tā veikšanai arī 2019.gadā tika aktualizēti katras pašvaldības uzņēmējdarbības vides pārskati (21), kā arī aktualizēta informācija par reģiona institūciju un pašvaldību atbalsta pasākumiem, nodrošināta dalība citu uzņēmējus apvienojušu organizāciju (NVO) organizētos pasākumos, diskusijās (6).
 • Nozīmīgs informatīvs atbalsts reģionā uzņēmējiem tiek sniegts caur Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru (KAC) darbību, līdz ar to arī 2019.gadā tika organizēti 12 pašvaldību KAC apmeklējumi, lai klātienē centra speciālistiem sniegtu informāciju par LUC darbību, pieejamiem pakalpojumiem, aktualitātēm centra darbībā.
 • Latgales uzņēmējdarbības centrs kopš 2014.gada organizē konkursu ''Latgales reģiona uzņēmēju gada balva'', godinot labākos Latgales uzņēmumus. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgalē. Konkurss veicina arī Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē.

2019.gada konkursā uzņēmēji tika vērtēti 7 nominācijās – Gada amatnieks/mājražotājs, Gada jaunais tūrisma pakalpojuma sniedzējs, Sociāli atbildīgs uzņēmums, Gada inovācija, Gada jaunais komersants, Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē. Kopumā konkursam tika izvirzīti 40 pretendenti un svinīgos pasākumos tika apbalvoti 7 nomināciju uzvarētāji.

 • Kopš 2013.gada, iniciatīvas "LUC biznesa mēnesis" ietvaros, reģiona skolu pēdējo klašu audzēkņiem tiek rīkoti pasākumi, lai neformālā atmosfērā kliedētu  mītus un skaidrotu patiesību par uzņēmējdarbību. Pasākumu cikla moto ir – Īsteno savu sapni par biznesu. 

Pasākumos ar skolēniem zināšanās un pieredzē par biznesu dalījās lektori, skaidrojot, kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā rodas labas un dzīvotspējīgas biznesa idejas, šo stāstu lieliski papildināja arī pieaicinātie viesi – uzņēmēji  Jauniešiem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus, kā arī pašiem, veicot praktiskus uzdevumus, iejusties uzņēmēju lomā un gūt praktisku pieredzi. Pasākumu ciklā tika apmeklētas desmit reģiona izglītības iestādes, kopā iesaistot vairāk kā 300 jauniešus.

 • Katru gadu tiek organizēti kopīgi pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanas jomā ar sadarbības partneriem, kā piemēram – sadarbībā ar LTRK un reģiona pašvaldībām, katru gadu, arī 2019.gadā, tika organizēta lielākā Latgales reģiona uzņēmēju izstāde "Latgales uzņēmējs" Daugavpilī.
 • gada augustā,  Rīgas pilsētas svētku ietvaros, tika organizēts  pasākums "Latgales dienas Rīgā", kura laikā tika organizētas meistarklases un savu produkciju prezentēja Latgales amatnieki un mājražotāji, kā arī apmeklētājus priecēja folkloras kopu dalībnieki. Pasākums tika plaši apmeklēts un atzinīgi novērtēts, kā arī  ieguva masu mediju uzmanību.
 • Katru gadu tiek sniegts atbalsts uzņēmumiem ārējo tirgu apgūšanā. 2019.gadā tirdzniecības misija tika organizēta uz Lietuvu, kur tūrisma un saistīto pakalpojumu jomu uzņēmēji, tos apvienojošās organizācijas tikās ar potenciālajiem sadarbības partneriem.
 • LUC aktīvi piedalās arī citu institūciju organizētos semināros un konferencēs, kur sniedz prezentācijas un informāciju par LUC sniegtajiem pakalpojumiem, uzņēmējdarbības aktualitātēm un pieejamo atbalstu. 2019.gadā - dalība 6 pasākumos.
 • LUC organizē izglītojošus pasākumus pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem jomās, kas saistītas ar investoru piesaisti, atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbībai, citu reģionu/valstu pieredzi šajā jomā. 2019.gadā tika organizēti kopā 4 pasākumi.
 • LUC sadarbojas ar Latgales reģionā esošajiem LIAA  biznesa inkubatoriem Rēzeknē un Daugavpilī. LUC darbinieki darbojas biznesa inkubatoru konsultatīvajās komisijās Latgales reģionā. 2019.gadā ir ņemta dalība sešās Daugavpils un Rēzeknes biznesa inkubatoru konsultatīvo komisiju sēdēs.
 • LUC darbinieki līdzdarbojas 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ES fondu un Lauku attīstības programmas Uzraudzības komitejās un nozaru apakškomitejās – 2019.gadā līdzdalība 25 saskaņošanas procedūrās gan klātienē, gan rakstiskā procedūrā.
 • Nodrošināts informatīvais atbalsts LUC sniegtajiem pakalpojumiem -  interneta vietņu www.lpr.gov.lv  un www.investlatgale.lv informācijas regulāra aktualizēšana, LUC kontu izveide un uzturēšana sociālajos tīklos – LUC Twitter konts, kā arī regulāra preses relīžu, ziņu lapu sagatavošana un izsūtīšana

LUC ziņas

LSEZ ziņas

Twitter

23. Septembris
Latgalīši Reigā brauc! 24.septembrī tiekamies Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā https://t.co/IY3AP5a9z7
23. Septembris
Balvu novada tūrisma jomas uzņēmēji dalās pieredzē un iepazīstas ar pieejamajām atbalsta programmām attīstībai https://t.co/bMW2pVi3kC
2. Septembris
Uzņēmējus aicina uz tiešsaistes lekciju “Darbinieku atlase un vadība uzņēmuma mērķu sasniegšanai”… https://t.co/vLzZEbWNqL
31. Augusts
Aicinām pieteikt uzņēmumus konkursam ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2022’’ https://t.co/Zutag93rAe via @LatgalesRegions
31. Augusts
Projekta "UAP Latgale" preses konferencē informē par paveiktajām un plānotajām aktivitātēm uzņēmējdarbības attīstīb… https://t.co/8kMzxpEZTM