Header 1

Ar mērķi veidot vienotu konsultāciju tīklu un nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra sēdē tika apstiprināts informatīvais ziņojums „Par Latgales uzņēmējdarbības centra izveidi”.

LUC izveide paredzēta Latgales rīcības plāna 2012.-2013.gadam „Iespēju Latgale” ietvaros, lai sniegtu atbalstu šajā reģionā jau strādājošajiem uzņēmējiem, kā arī motivētu uzņēmējdarbības uzsācējus.

LUC pamatprincipi ir mobilitāte un sadarbība, un balstoties uz šiem principiem, ir izveidots teritoriālai tīkls Latgales reģionā ar birojiem Daugavpilī, Balvos un Rēzeknē.

Būtiskākie pasākumi Latgales reģiona uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanai un labvēlīgu nosacījumu radīšanai investīciju piesaistei LUC darbības ietvaros ir sekojoši:

 1. konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un finanšu sektora (ALTUM) programmu pieejamību, t.sk. par pieteikšanos un anketu aizpildīšanu. Ar šo pakalpojumu tiks nodrošināta visu uzņēmējdarbības atbalsta programmu pieejamība vienā vietā – pie LUC speciālista.
 2. motivācijas un apmācības pasākumi – sadarbībā ar citām institūcijām (LLKC, ALTUM, LIAA u.c.), kā arī piesaistot kompetentus lektorus tiek organizēti informatīvi semināri esošiem un topošiem uzņēmējiem, motivācijas pasākumi jauniešiem;
 3. e-pakalpojumi – konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu un apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai. Komersantiem piedāvātās e-pakalpojumu iespējas portālā www.latvija.lv:
 4. „birokrātijas gids” – konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem (risinājumu meklēšana „birokrātijas” problēmsituācijās, priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai);
 5. konsultatīvs atbalsts piemērotu industriālo zonu atrašanā potenciāliem investoriem un uzņēmējiem;
 6. pieredzes apmaiņas braucienu un tirdzniecības misiju / uzņēmēju grupu vizīšu organizēšana – uzņēmēju grupu vizītes uz citiem reģioniem, uzņēmējdarbības veiksmes piemēru iepazīšana, kontaktu veidošana.

LUC mērķauditorija:

 1. jaunieši – skolēni, studenti, augstskolu beidzēji;
 2. potenciālie un esošie uzņēmēji (mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, lielie uzņēmumi);
 3. potenciālie investori;
 4. vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu ekonomikas pasniedzēji;
 5. iedzīvotāji, kurus interesē uzņēmējdarbības uzsākšana;
 6. pašvaldību speciālisti u.c.

Kopš LUC izveides, centra darbība tiek vērsta uz reģiona uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu, esošo uzņēmumu konkurētspējas celšanu, kā arī darbībām, kas motivē, iedrošina uzsākt saimniecisko darbību.

Jāatzīmē, ka katru gadu sniedzamo pakalpojumu saturs un apjoms mainās, atbilstoši uzņēmējdarbības vides izmaiņām, ekonomikas tendencēm valstī, reģionā.

Lai nedublētu dažādu organizāciju jau pašlaik īstenotos pasākumus, piemēram, uzņēmēju apmācības, seminārus, konsultācijas par darba tiesību jautājumiem u.tml., būtiska būs visu iesaistīto iestāžu un organizāciju sadarbība, savstarpēja informācijas apmaiņa un koordinācija par plānotajiem īstenojamiem pasākumiem Latgales reģionā.

 

LUC struktūra un izvietojums

Latgales uzņēmējdarbības centrs ir Latgales plānošanas reģiona struktūrvienība.

Lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu mobilitāti – pieejamību visos Latgales reģiona novados, LUC pamata atrašanās vietas ir Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos. Katram LUC speciālistam ir noteiktas pašvaldības Latgales reģionā, ar kurām notiek ikdienas darbs un komunikācija. Katrs speciālists apkalpo bijušo rajonu teritorijās ietilpstošos novadus.

 

Galvenie Latgales uzņēmējdarbības centra darba rezultāti 2013. – 2017.gados:

■ Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu;  par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām – 3062.

■ Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai – 77.

■ Pamatinformācijas nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā – pastāvīgi.

■ Organizēti bezmaksas informatīvi pasākumi par uzņēmējdarbības jautājumiem reģiona pašvaldībās – 80.

 

Papildus sasniegtie rādītāji

■ Latgales uzņēmējdarbības centrs kopš 2014.gada organizē konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva’’, godinot labākos Latgales uzņēmumus. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā. Konkurss arī veicinās Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē.

 Konkurss paredz godināt uzņēmumus 5 nominācijās – Lielākais nodokļu maksātājs, Lielākais darba devējs, Sociāli atbildīgs uzņēmums, Gada lauksaimnieks un Gada jaunais komersants.

■ Kopš 2013.gada Rīgas pilsētas svētku ietvaros LUC organizēja pasākumu

“Latgales dienas Rīgā”, kura laikā katru gadu savu produkciju prezentē vairāk kā 40 Latgales amatnieki un mājražotāji, kā arī apmeklētājiem teik sniegti Latgales reģiona folkloras un deju grupu priekšnesumi, tādējādi aicinot klātienē apmeklēt reģionu, veicināt tūrisma nozares izaugsmi. Pasākums katru gadu tika plaši apmeklēts un atzinīgi novērtēts, kā arī ieguva masu mediju uzmanību.

■ Kopš 2013.gada iniciatīvas “LUC biznesa mēnesis” ietvaros aicina uz tikšanos skolu pēdējo klašu audzēkņus, lai kopīgi, brīvā atmosfērā kliedētu  mītus par uzņēmējdarbību kā par kaut ko nesasniedzamu.

Pasākumu cikla motto ir – Īsteno savu sapni par biznesu.

Lektoriem daloties savās zināšanās, pieredzē un stāstos par biznesu, jauniešiem ir iespēja smelties zināšanas un gūt nepieciešamo informāciju un praktisko pieredzi par to, kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā rodas labas un dzīvotspējīgas biznesa idejas. Šo stāstu lieliski papildina arī pieaicinātie viesi – uzņēmēji.

Pasākumu cikla (10 reģiona skolas katru gadu) noslēgumā, aktīvākie 20 jaunieši tiek aicināti uz noslēguma psākumu. Katru gadu tiek iesaistīti vidēji 380 jaunieši.

■ Katru gadu tiek organizēti kopīgi pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanas jomā ar sadarbības partneriem, kā piemēram – sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi organizēts Starptautiskais Austrumbaltijas biznesa forums Daugavpilī, 2014. Un 2016.gadā.

Sadarbībā ar LTRK katru gadu tiek organizēta lielākā Latgales reģiona uzņēmēju izstāde “Latgales uzņēmējs 2016”.

Sadarbībā ar VARAM 2016.gada nogalē organizēts biznesa ideju konkurss “Biznesa ekspresis”, savukārt 2017.gadā konkurss pašvaldībām – “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”. Konkursa mērķis – palielināt pašvaldību lomu uzņēmējdarbības sekmēšanā un motivētu pašvaldības vairāk ieguldīt sava budžeta līdzekļus uzņēmējdarbības atbalstam.

■ Katru gadu tiek organizēti LUC pasākumi izglītības iestādēs, kuru laikā lektori dalās savās zināšanās par uzņēmējdarbības iespējām reģionā, kliedē mītus par uzņēmējdarbību kā kaut ko nesasniedzamu un sarežģītu.

■ Katru gadu tiek sniegts atbalsts uzņēmumiem ārējo tirgu apgūšanā – gan piesaistot uzņēmējus apvienojošas organizācijas LPR īstenoto projektu pieredzes apmaiņas braucieniem uz citām valstīm (Polija, Norvēģija, Somija), gan arī 2017.gadā organizējot patstāvīgi tirdzniecības misiju 5 kokapstrādes nozares uzņēmumiem uz Vāciju. Pie tam šī pasākuma ietvaros LUC nodrošināja arī konsultatīvu atbalstu piesaistītajiem uzņēmumiem pietekuma sagatavošanā līdzfinansējuma saņemšanai no LIAA.

■ LUC aktīvi piedalās arī citu institūciju organizētos semināros un konferencēs (vidēji 10 pasākumi gadā), kur sniedz arī prezentācijas par sniegtajiem pakalpojumiem, uzņēmējdarbības aktualitātēm, pieejamo atbalstu.

■ LUC organizē izglītojošus pasākumus (vismaz 1 pasākums gadā) arī pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem, jomās kas saistītas ar investoru piesaisti, atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbībai, citu reģionu/valstu pieredzi šajā jomā.

■ LUC darbinieki arī līdzdarbojas 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ES fondu un Lauku attīstības programmas Uzraudzības komitejās, apakškomitejās.

■ Nodrošināts informatīvais atbalsts LUC sniegtajiem pakalpojumiem –  interneta vietņu www.lpr.gov.lv (iepriekš: www.latgale.lv); www.investlatgale.lv informācijas regulāra aktualizēšana, LUC kontu izveide un uzturēšana sociālajos tīklos – LUC Twitter konts, Regulāra preses relīžu, ziņu lapu sagatavošana un izsūtīšana mērķgrupām.

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta projekta atbalstu un sadarbībā ar VARAM un LUC 2014.gada 16.jūnijā tika atklāta Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā. Pārstāvniecība darbojas kā daudzprofila centrs un tas ir ieguvis savu noteiktu atpazīstamību Latgales reģiona uzņēmēju un pašvaldību vidū. Pārstāvniecība funkcionē gan kā informācijas komunikācijas kanāls, gan paralēli tiek piedāvātas tikšanās telpas Latgales uzņēmēju komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem.

Latgales reģiona pārstāvniecībā tiek prezentēti aktuālie investīciju projekti, Latgales vietējo uzņēmēju un amatnieku produkcija, kā arī nodrošinātas konferenču telpas Latgales uzņēmēju komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem. Ņemot vērā tūrisma nozīmi reģionālās attīstības veicināšanā ārpus Rīgas, pārstāvniecībā prezentētas arī tūrisma un atpūtas iespējas Latgalē.

Latgales pārstāvniecības izveidošana un līdzšinējā darbība pierādīja tās nepieciešamību kā noteikta veida praktisku atbalsta centru galvaspilsētā privātajiem uzņēmējiem un investoriem. Vēl kāds nozīmīgs faktors – Latgales pārstāvniecība nodrošināja saskarsmes vietu starp Latgales reģiona pašvaldībām un NVO pārstāvjiem no vienas puses un Saeimas deputātiem, ministrijām un valsts institūcijām.

Latgales pārstāvniecība deva iespēju veicināt diskusiju par atbalsta veidiem un programmām cilvēkresursu attīstībā un piesaistē, par infrastruktūras ilgtermiņa attīstības pasākumiem, kā arī citām darbībām, kas varētuveicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē.

 

2014.gadā LUC iesaistījās arī VARAM pilotprojektā par Vienoto valsts un pašvaldību klientu centru izveidi. Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavpilī varēja saņemt Lauku atbalsta dienesta, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts vides dienesta un Latgales uzņēmējdarbības centra pakalpojumus.  Pilotprojektā, kas 2014. gada pirmajā pusgadā tieka īstenots Aucē, Rojā, Daugavpilī, Valmierā un Rīgā, tieka apzinātas iestāžu iespējas un gatavība darboties vienuviet, sniedzot publiskos pakalpojumus.

Pamatojoties uz šī pilotprojekta veiksmīgo realizāciju, tika izstrādāta valsts vienota publisko pakalpojumu sniegšanas jomā un īstenots atbalsts pašvaldību KAC izveidei visā valstī.

Twitter

12. Februāris
Seminārs “Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem” https://t.co/JmT15tNhZz via @LatgalesRegions
12. Februāris
Noslēdzies Skolēnu mācību uzņēmumu reģionālais pasākums Daugavpilī “CITS BAZĀRS” – uzvar ekoloģiski produkti un izg… https://t.co/1BdnjMWK19
7. Februāris
Latvijas un Baltkrievijas uzņēmēju tīklošanās pasākums Daugavpilī https://t.co/cRbuid4AvX via @LatgalesRegions
7. Februāris
Aicinām apmeklēt Skolēnu mācību uzņēmumu reģionālo pasākumu Daugavpilī “CITS BAZĀRS” https://t.co/H1Ws9psNzw via @LatgalesRegions
4. Februāris
RT @LV_portals: Latvija līdz 2030. gadam ir apņēmusies sasniegt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 50% apmērā no kopējā enerģijas gala pat…