Header 5

Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēmu veido:

 • Valsts nodokļi;
 • Valsts nodevas;
 • Pašvaldību nodevas;
 • Tieši piemērojami Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.

Valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts budžetā vai atsevišķos gadījumos pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām (piemēram, par hipotēkas nostiprināšanu zemesgrāmatā). Valsts nodevas mērķis ir personu darbību regulēšana (kontrolēšana, veicināšana, ierobežošana). Šobrīd Latvijā ir noteikti 113 valsts nodevu veidi.

Nodokļu maksātāji ir Latvijas Republikas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai norunas pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kas veic ar nodokli apliekamas darbības vai kam tiek garantēts ienākums nākotnē. Konkrētā nodokļa objekts un maksātāju loks tiek noteikts katra konkrētā nodokļa likumā. Pašlaik Latvijā Republikā ir 15 dažādi nodokļi no kuriem nozīmīgākie ir:

Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN)

Apraksts

Normatīvais akts 

Likmes 2019.gadā

Apgozījums

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likums) 1.panta 1.daļas 1.punkta b) apakšpunkts

40 000 EUR

MUN no apgrozījuma

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likums) 6.panta 1.daļa

15%

MUN apgrozījuma pārsniegumam

MUN likuma 6.panta 3.daļa

20%

Minimālais MUN gadā 

MUN likuma 6.panta 5.daļa

50 EUR

Ja darbinieku skaits pārsniedz 5

MUN likuma 6.panta 2.daļa

2% par katru darbinieku virs 5

Ja darbinieka ienākums pārsniedz 720 EUR 

MUN likuma 6.panta 4.daļa

20% no ienākuma pārsnieguma

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2019.gadā

PVN standartlikme

Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 41.panta 
1.daļas 1.punkts

21%

PVN samazinātā likme (42.pants)

PVN likuma 41.panta 1.daļas 2.punkts

5%*

12%

PVN 0% likme (preču piegāde ES, eksports, pakalpojumi par importu, tranzītu, darījumi muitas noliktavās, SEZ, BEZ)

PVN likuma 41.panta 1.daļas 3.punkts

0%

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu saskaņā ar pārvaldīšanas līgumā iekļautajiem maksājumiem. Apsaimniekošanas izdevumi

PVN likuma 52.panta 1.daļas 25.punkts un 41.panta 
1.daļas 1.punkts

21%

PVN komerciālā nolūkā importētām precēm

PVN likuma 53.panta 5.daļa 

Neapliek zem 22 EUR

Preču sūtījumi (EK), kas atbrīvoti no muitas nodokļa

PVN likuma 53.panta 4.daļa

Neapliek zem 22 EUR

Fiskālā pārstāvja preču iegāde ES

PVN likuma 44.pants

0%

* No 01.01.2018. samazinātā likme Latvijai raksturīgiem dārzeņiem, ogām un augļiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2019.gadā

VSAOI darba devēja likme

Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) 18.panta 1.daļa

24,09%

Darba ņēmēja likme

11%

VSAOI pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzības

Likuma par VSA 23.1panta 1.daļa

5%

VSAOI pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātajiem

Likuma par VSA 23.2panta 1.daļa

5% (no starpības starp ienākumu un minimālo algu)

Ienākumam zem 50 EUR – 0 EUR

Darba ņēmēja – pensionāra darba devēja likme

MK noteikumi Nr. 786 
“Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem”

21,31%

Darba ņēmēja – pensionāra darba ņēmēja likme

9,56%

Izdienas pensionāra vai valsts speciālās pensijas saņēmēja – darba devēja likme

22,52%

Izdienas pensionāra vai valsts speciālās pensijas saņēmēja – darba ņēmēja likme

10,12%

Darba devēja likme brīvības atņemšanas laikā

20,40%

Darba ņēmēja likme brīvības atņemšanas laikā

9,17%

Pensionāra – darba devēja likme brīvības atņemšanas laikā

17,59%

Pensionāra – darba ņēmēja likme brīvības atņemšanas laikā

7,91%

Kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma par VSA 1.panta 2.punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem

27,73%

Kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma par VSA 1.panta 2.punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)

25,50%

Pašnodarbinātais

32,15%

Pašnodarbinātais – pensionārs

30,34%

Reģistrējies saimnieciskās darbības veicējs – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs

27,27%

Persona, kuru nodarbina darba devējs – ārvalsts nodokļu maksātājs, ja tās dzīvesvieta nav LR

32,72%

Persona, kuru nodarbina darba devējs – ārvalsts nodokļu maksātājs (ES, Eiropas Ekonomikas zona, Šveice), ja tās dzīvesvieta ir LR

35,09%

Iekšzemes darba ņēmējs – pensionārs pie darba devēja ārvalstnieka

30,87%

Iekšzemes darba ņēmējs – izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka

32,64%

Brīvprātīgā likme pensijai

24,50%

Brīvprātīgā likme pensijai, invaliditātes, maternitātes pabalsta, slimības, vecāku apdrošināšanai

31,72%

Brīvprātīgā likme MUN maksātāja darbiniekam

34,09%

Brīvprātīgā likme MUN maksātāja darbiniekam – pensionāram

29,87%

Brīvprātīgā likme MUN maksātāja darbiniekam – izdienas pensijas saņēmējam vai invalīdam – speciālās pensijas saņēmējam

31,64%

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2019.gadā

Apliekamais objekts

Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (likums par UIN) 3.panta 1.daļa

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 3.panta 1.daļa, 4.panta 9.daļa

20%, apliekamo bāzi dala ar 0,8

Ārvalsts pastāvīgās pārstāvniecības ienākums

Likuma par UIN 3.panta 2.daļa un MK noteikumi Nr.587 “Nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību apliekamā ienākuma noteikšanas un nodokļa maksāšanas kārtība”

UIN likuma 3.panta 1.daļa, 4.panta 9.daļa

20%, apliekamo bāzi dala ar 0,8

Dividendes nerezidentiem

Likuma par UIN 3.panta 4.daļas 1.punkts, 3.panta 8.daļa, 3.panta 8.1daļa, 3.panta 8.2daļa, Pārejas noteikumu 100.punkts

UIN likuma 5.panta 6.daļa, 11.daļa

20%, izņemot dividendes no peļņas, kas gūta līdz 31.12.2017.

Nerezidenta sniegtie konsultatīvie pakalpojumi

Likuma par UIN 3.panta
4.daļas 2.punkts, 3.panta 8.daļa

UIN likuma 5.panta 1.daļas 1.punkts

20% ai 0%, ja piemēro konvencijās paredzēto atbrīvojumu

Procentu maksājumi nerezidentam ZB/BN valstī

UIN likuma 5.panta 8.daļa

20%

Procentu maksājumi nerezidentam, ja to maksātājs un saņēmējs ir saistīti uzņēmumi vai personas

Likuma par UIN 3.panta 4.daļas 3.punkts,
3.panta 8.2daļas 1.punkts, Pārejas noteikumu 101.punkts

-

Procentu maksājumi, ko LR reģistrētās komercbankas izmaksā ar tām saistītiem uzņēmumiem vai personām

-

Procentu maksājumi, ko kapitālsabiedrība, kas ir LR rezidents, izmaksā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu saistītai sabiedrībai vai tās pastāvīgajai pārstāvniecībai, kas atrodas citā ES dalībvalstī

-

Samaksa nerezidentam par intelektuālo īpašumu, izņemot samaksu par intelektuālo īpašumu, ko LR sabiedrība izmaksā ES dalībvalstu saistītai sabiedrībai vai tās pastāvīgajai pārstāvniecībai, kas atrodas citā ES dalībvalstī:

a) maksājumi par autortiesībām (ieskaitot blakustiesības) vai tiesībām izmantot autortiesības (ieskaitot blakustiesības) uz literāru vai mākslas darbu, ieskaitot filmas un fonogrammas

Likuma par UIN 3.panta 4.daļas 4.punkts, 3.panta
8.2daļas 2.punkts, Pārejas noteikumu 101.punkts

UIN likuma 5.panta 8.daļas 2.punkts

20% (ZN/BN valsts)

b) maksājumi par pārējiem intelektuālā īpašuma veidiem

-

Atlīdzība nerezidentam par LR esoša īpašuma izmantošanu

Likuma par UIN 
3.panta 4.daļas 5.punkts

UIN likuma 5.panta 6.daļa

-

20% (ZN/BN valsts)

Atlīdzība nerezidentam par LR esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu

Likuma par UIN 
3.panta 4.daļas 7.punkts

UIN likuma 5.panta 1.daļas 2.punkts, 5.panta 6.daļa

3%

20% (ZN/BN valsts)

 https://ifinanses.lv/lapas/nodoklu-likmes

 

Citi nodokļi

Bez uzskaitītajiem nodokļiem Latvijas Republikā ir vel šādi nodokļi:

 • dabas resursu nodoklis;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
 • izložu un azartspēļu nodoklis;
 • vieglo automobiļu un motociklu nodoklis
 • elektroenerģijas nodoklis;
 • transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;
 • uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 • subsidētās elektroenerģijas nodoklis.

Nodokļu administrēšana

Nodokļu likumdošanas izpildes pārraudzību nodrošina Valsts ieņēmumu dienests (VID). To darbību reglamentē Likums par Valsts ieņēmumu dienestu. No 2011. gada 1. janvāra komercsabiedrības nodokļu un informatīvās deklarācijas iesniedz izmantojot VID elektronisko deklarēšanas sistēmu.

Fiskālais gads parasti sakrīt ar kalendāro gadu, tomēr uzņēmumi drīkst izvēlēties arī citus periodus. Pirmais fiskālais gads var ilgt līdz 18 mēnešiem.

Muitas procedūras un maksājumi

Muitas maksājumi pamatā sastāv no ievedmuitas nodokļa, kā arī pievienotās vērtības un akcīzes nodokļa, kas ir reglamentēti ar atbilstošiem valsts normatīviem.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav paredzēti uz eksportu saistīti nodokļi.

Muitas maksājuma galvenās komponentes:

 • ievedmuitas nodoklis;
 • Pievienotās vērtības nodoklis (ja attiecināms ;
 • Akcīzes nodoklis (ja attiecināms)

Ievedmuitas nodoklis varbūt atšķirīgs dažādām preču grupām un ir regulēts saskaņā ar likumu par muitas nodokli (tarifiem).

PVN apliek jebkuru preču importu, un PVN maksā jebkura persona, laižot preces brīvā apgrozībā, un PVN par preču importu kļūst iekasējams tajā brīdī, kad kļūst iekasējams muitas nodoklis

Ja importētājs ar akcīzes nodokli apliekamās preces (alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, naftas produktus, bezalkoholiskos dzērienus, kafiju, dabasgāzi) no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts, ieved Latvijas Republikā laišanai brīvam apgrozījumam, akcīzes nodokli samaksā valsts budžetā pirms akcīzes preču uzrādīšanas muitas iestādē.

Ar PVN neapliek tādu preču importu, ko iekšzemē ieved personīgajā bagāžā fiziskā persona, kas ierodas no trešās valsts vai trešās teritorijas (ceļotājs), ja šādu preču importu neveic komerciālā nolūkā (to neveic regulāri, ieved tikai tādas preces, kas paredzētas ceļotāju personīgai vai to ģimenes lietošanai).

Preces, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, neapliek ar PVN, ja preču kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz: 300 EUR, ja ceļotājs ieceļo pa sauszemi un  430 EUR, ja ceļotājs ieceļo ar gaisa transportu vai jūras transportu.

Preces, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, neapliek ar akcīzes nodokli:

 • 200 cigaretes,100 cigarillas,50 cigāri,250 g smēķējamās tabakas, ja ceļo ar gaisakuģi;
 • 40 cigaretes, 20 cigarillas, 10 cigāri, 50 g smēķējamās tabakas, ja neceļo ar gaisakuģi;
 • 1 litrs alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu virs 22 %, 2i litri alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu līdz 22 %, 4 litri negāzētā vīna un 16 litri alus;
 • Degviela, kas atrodas transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē, vai degvielas pārvietojamās tvertnēs — ne vairāk kā 10 litru vienam transportlīdzeklim

Darbības, kas saistītas muitošanu:

 • Imports ( ievedmuitas nodoklis atbilstoši likumā noteiktajiem tarifiem, PVN un akcīzes nodoklis);
 • Eksports ( nav noteikti nodokļi);
 • Tranzīts ( nav aplikts ar nodokli ).

Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir izstrādāti atbilstoši normatīvi, lai muitas procedūras būtu vienkāršas un caurspīdīgas, tostarp ir paredzēti tādi instrumenti kā vienkāršotās deklarācijas u.tml.

Veicot preču ievešanu Latvijā jārēķinās ar citiem netiešajiem izdevumiem, tādiem kā ceļu izmantošanas nodeva, degvielas izmaksas, ostu vai citu infrastruktūru pakalpojumi.

 

LUC ziņas

LSEZ ziņas

Twitter

23. Septembris
Latgalīši Reigā brauc! 24.septembrī tiekamies Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā https://t.co/IY3AP5a9z7
23. Septembris
Balvu novada tūrisma jomas uzņēmēji dalās pieredzē un iepazīstas ar pieejamajām atbalsta programmām attīstībai https://t.co/bMW2pVi3kC
2. Septembris
Uzņēmējus aicina uz tiešsaistes lekciju “Darbinieku atlase un vadība uzņēmuma mērķu sasniegšanai”… https://t.co/vLzZEbWNqL
31. Augusts
Aicinām pieteikt uzņēmumus konkursam ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2022’’ https://t.co/Zutag93rAe via @LatgalesRegions
31. Augusts
Projekta "UAP Latgale" preses konferencē informē par paveiktajām un plānotajām aktivitātēm uzņēmējdarbības attīstīb… https://t.co/8kMzxpEZTM