Header 4

Pašvaldību atbalsts

Pašvaldības ir maksimāli ieinteresētas, lai to teritorijās ienāktu jauni uzņēmumi, kā arī tiktu radītās jaunas darba vietas, tā kā daļa absolūti lielākā daļa (80%) no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nonāk pašvaldības budžetā.

Pašvaldība var atbalstīt investorus savās teritorijās šādos veidos:

  • Attīstīt industriālās teritorijas un ceļu infrastruktūru (ūdensapgāde, kanalizācija, ceļi u.tml.);
  • Uzlabot pašvaldības pakalpojumu pieejamību iespējami īsā termiņā (izmantojot e-pakalpojumus vai sakārtotus procesus);
  • Nomas līguma slēgšana līdz pat 30 gadiem (zeme) vai cits nekustamais īpašums (12 gadi);
  • Nekustamā īpašuma nodokļu (0,2-3% no kadastra vērtības) atlaides (līdz 90%);
  • Izstrādāt pašvaldības teritorijas mārketinga programmas;
  • Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, t.sk atbalsts cilvēkresursiem (nodarbinātībai, konkurētspējai un attīstībai).

Kā labs un uzskatāms piemērs pašvaldības atbalstam uzņēmēju atbalstam ir Daugavpils pilsēta. Viena no lielākajām Daugavpils industriālajām teritorijām atrodas Ziemeļu rūpnieciskajā zonā, kura ir izveidota bijušās Daugavpils Ķīmiskās šķiedras rūpnīcas teritorijā. Tur atrodas 38 ēkas un strādā vairāk nekā 2 000 cilvēki.

Labs piemērs ir Līvānu novads. Līvānu novada Dome ir paredzējusi industriālajā zonā esošo neizmantoto zemes gabalu identifikāciju, kartēšanu, aprakstīšanu, kā arī mārketinga pasākumu veikšanu. Šī rīcība tiks īstenota sadarbībā ar uzņēmējiem un Valsts zemes dienestu, izveidot biznesa inkubatoru, atbalstīt tehnoloģiskā parka izveidi.

Eiropas Savienības fondi

Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā jebkuram Latvijā reģistrētam uzņēmumam, neatkarīgi no uzņēmuma īpašnieku nacionālās piederības, ir iespēja pretendēt uz Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

Eiropas Savienības fondu līdzekļi tiek piešķirti konkursa kārtībā vērtējot projekta pieteikumus, ko iesniedz uzņēmēji, pamatojot sava projekta aktivitāti, dzīvotspēju un citus rādītājus.

Papildus Eiropas Savienības fondiem, uzņēmējiem ir iespēja apgūt citu starptautisko fondu programmas, piemēram, Norvēģu finanšu instruments, Klimata pārmaiņu finanšu instruments, Šveices finanšu instruments, Eiropas Ekonomiskās zonas instruments u.c.

Nozīmīgākie fondi uzņēmējdarbības atbalstam ir ERAF (Eiropas Reģionālās Attīstības fonds), ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds Lauku attīstībai), ZVFI (Zivsaimniecības fonds), KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) u.c.

2007.-2013. gada fondu apguves periodā Latgales reģionā tika realizēti 146 ERAF projekti un šo projektu ietvaros saņemts līdzfinansējums 146 mlj.EUR apmērā. Tas, ka fondu apguvei Latgales reģionā, ir neizmantotas rezerves liecina cita Latvijas reģiona apgūtie ERAF līdzekļi, proti, Kurzemes reģionā: 384 projekti ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu aptv. 40.mljEUR apmērā.

Nozīmīgākās fondu programmas 2014.-2020. gada fondu apguves periodā:

1.   Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
2.   IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
3.   Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja
4.   Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs
5.   Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
6.   Ilgtspējīga transporta sistēma
7.   Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
8.   Izglītība, prasmes un mūžizglītība
9.   Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
10.   Tehniskā palīdzība “ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai“
11.   Tehniskā palīdzība “ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai”
12.   Tehniskā palīdzība “KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai”

Biznesa inkubatori

Latgales reģionā 2016. gada 1. septembrī darbu uzsākuši divi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori – Daugavpilī un Rēzeknē.
Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.
LIAA biznesa inkubatoru Daugavpilī un Rēzeknē konstaktinfomācija atrodama šeit – www.liaa.gov.lv/lv/employee_list/300

Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)

LUC ir LPR struktūrvienība, kas izveidota, lai kalpotu kā vienas pieturas aģentūra uzņēmēju atbalstam. LUC veido vienotu konsultāciju tīklu, lai nodrošinātu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai Latgales reģionā. LUC komercdarbības konsultanti sniedz konsultācijas visos reģiona novados un abās republikas nozīmes pilsētās – Daugavpilī un Rēzeknē. LUC komercdarbības konsultantu kontaktinformācija atrodama šeit – lpr.gov.lv/lv/kontakti

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

Atbalsts uzņēmējiem Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas jautājumos pieejams Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Latgales reģiona nodaļā Rēzeknē. CFLA ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas pilda 2014.–2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) sadarbības iestādes funkcijas.CFLA Latgales reģionālās nodaļas speciālisti veic ES fondu projektu ieviešanas uzraudzību no pirmās projekta ieviešanas dienas līdz pat pēcuzraudzības perioda beigām: izvērtē iepirkumu plānus, veic iepirkumu pirmspārbaudes un pārbauda jau veiktās iepirkumu procedūras, izskata un apstiprina maksājumu pieprasījumus, kā arī nodrošina konsultācijas un atbalstu projektu vadītājiem. Tāpat tiek veiktas projektu pārbaudes to īstenošanas vietās un uzraudzīti projekti pēc to īstenošanas pēcuzraudzības periodā, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegtas konsultācijas klātienē par ES fondu finansējuma piesaistes iespējām.
CFLA Latgales reģiona nodaļas darbinieku konstaktinformācija atrodama šeit – www.cfla.gov.lv/lv/kontakti/agenturas-kontaktinformacija

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

LTRK ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju nevalstiskā organizācija, kura apvieno vairāk nekā 1600 biedrus, tajā skaitā uzņēmumus, nozaru asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubus, un citas uzņēmēju apvienības. LTRK ir divas nodaļas Latgales reģionā – Ziemeļlatgales nodaļa (Rēzeknē) un Dienvidlatgales nodaļa (Daugavpilī), kuru kontaktpersonas atrodamas šeit – chamber.lv/lv/content/269
LTRK Latgales reģionālās padomes sastāvs – www.chamber.lv/lv/content/182

Finanšu institūcija Altum

ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām. ALTUM izstrādā un īsteno valsts atbalsta programmas, novēršot tirgus nepilnības, kuras nevar atrisināt privātā sektora finanšu iestādes, un nodrošinot finanšu pieejamību jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas. Latgalē Altum ir pārstāvēts ar Rēzeknes reģionālo centru, kā arī ar Daugavpils un Preiļu konsultāciju birojiem – www.altum.lv/lv/kontakti/regionalie-centri-un-konsultaciju-biroji/rezekne/

Biedrības, kas atbild par LEADER programmu realizāciju Latgales reģiona novados

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” – www.preilupartneriba.lv/
Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” – www.rezeknespartneriba.lv
Biedrība “Balvu rajona partnerība” – www.balvi.partneribas.lv
Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” – daugavpils.partneribas.lv/
Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” – www.kraslavaspartneriba.lv/
Biedrība “Ludzas rajona partnerība” – www.ludzaspartneriba.lv/

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)

piedāvā lauku attīstības konsultāciju pakalpojumus uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem, veicinot nozares ražošanas procesus, nodrošinot grāmatvedības un biznesa plānošanas konsultācijas un pakalpojumus, kā arī pētījumus, izglītošanu un informēšanu.
LLKC klienti darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un citās lauku uzņēmējdarbības jomās. Tie ir arī dažādu lauku iedzīvotāju sociālo grupu pārstāvji.
Latgales reģionā LLKC biroji darbojas Balvos, Ludzā, Rēzeknē, Preiļos, Krāslavā un Daugavpilī. LLKC darbinieku kontaktinformācija atrodama šeit – new.llkc.lv/lv/biroji

 

Pievienotie faili

LUC ziņas

LSEZ ziņas

Twitter

23. Septembris
Latgalīši Reigā brauc! 24.septembrī tiekamies Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā https://t.co/IY3AP5a9z7
23. Septembris
Balvu novada tūrisma jomas uzņēmēji dalās pieredzē un iepazīstas ar pieejamajām atbalsta programmām attīstībai https://t.co/bMW2pVi3kC
2. Septembris
Uzņēmējus aicina uz tiešsaistes lekciju “Darbinieku atlase un vadība uzņēmuma mērķu sasniegšanai”… https://t.co/vLzZEbWNqL
31. Augusts
Aicinām pieteikt uzņēmumus konkursam ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2022’’ https://t.co/Zutag93rAe via @LatgalesRegions
31. Augusts
Projekta "UAP Latgale" preses konferencē informē par paveiktajām un plānotajām aktivitātēm uzņēmējdarbības attīstīb… https://t.co/8kMzxpEZTM