Header 4

Pašvaldību atbalsts

Pašvaldības ir maksimāli ieinteresētas, lai to teritorijās ienāktu jauni uzņēmumi, kā arī tiktu radītās jaunas darba vietas, tā kā daļa absolūti lielākā daļa (80%) no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nonāk pašvaldības budžetā.

Pašvaldība var atbalstīt investorus savās teritorijās šādos veidos:

 • Attīstīt industriālās teritorijas un ceļu infrastruktūru (ūdensapgāde, kanalizācija, ceļi u.tml.);
 • Uzlabot pašvaldības pakalpojumu pieejamību iespējami īsā termiņā (izmantojot e-pakalpojumus vai sakārtotus procesus);
 • Nomas līguma slēgšana līdz pat 30 gadiem (zeme) vai cits nekustamais īpašums (12 gadi);
 • Nekustamā īpašuma nodokļu (0,2-3% no kadastra vērtības) atlaides (līdz 90%);
 • Izstrādāt pašvaldības teritorijas mārketinga programmas;
 • Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, t.sk atbalsts cilvēkresursiem (nodarbinātībai, konkurētspējai un attīstībai).

Kā labs un uzskatāms piemērs pašvaldības atbalstam uzņēmēju atbalstam ir Daugavpils pilsēta. Viena no lielākajām Daugavpils industriālajām teritorijām atrodas Ziemeļu rūpnieciskajā zonā, kura ir izveidota bijušās Daugavpils Ķīmiskās šķiedras rūpnīcas teritorijā. Tur atrodas 38 ēkas un strādā vairāk nekā 2 000 cilvēki.

Labs piemērs ir Līvānu novads. Līvānu novada Dome ir paredzējusi industriālajā zonā esošo neizmantoto zemes gabalu identifikāciju, kartēšanu, aprakstīšanu, kā arī mārketinga pasākumu veikšanu. Šī rīcība tiks īstenota sadarbībā ar uzņēmējiem un Valsts zemes dienestu, izveidot biznesa inkubatoru, atbalstīt tehnoloģiskā parka izveidi.

Eiropas Savienības fondi

Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā jebkuram Latvijā reģistrētam uzņēmumam, neatkarīgi no uzņēmuma īpašnieku nacionālās piederības, ir iespēja pretendēt uz Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

Eiropas Savienības fondu līdzekļi tiek piešķirti konkursa kārtībā vērtējot projekta pieteikumus, ko iesniedz uzņēmēji, pamatojot sava projekta aktivitāti, dzīvotspēju un citus rādītājus.

Papildus Eiropas Savienības fondiem, uzņēmējiem ir iespēja apgūt citu starptautisko fondu programmas, piemēram, Norvēģu finanšu instruments, Klimata pārmaiņu finanšu instruments, Šveices finanšu instruments, Eiropas Ekonomiskās zonas instruments u.c.

Nozīmīgākie fondi uzņēmējdarbības atbalstam ir ERAF (Eiropas Reģionālās Attīstības fonds), ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds Lauku attīstībai), ZVFI (Zivsaimniecības fonds), KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) u.c.

2007.-2013. gada fondu apguves periodā Latgales reģionā tika realizēti 146 ERAF projekti un šo projektu ietvaros saņemts līdzfinansējums 146 mlj.EUR apmērā. Tas, ka fondu apguvei Latgales reģionā, ir neizmantotas rezerves liecina cita Latvijas reģiona apgūtie ERAF līdzekļi, proti, Kurzemes reģionā: 384 projekti ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu aptv. 40.mljEUR apmērā.

Nozīmīgākās fondu programmas, kas paredzams, būs pieejamas arī nākamajā periodā (2014.-2020. gads).

 • Augsti pievienotas vērtības investīcijas
 • (atbalsts iekārtu iegādei jaunas, pievienotas vērtības, eksportspējīgu produktu ražošanai);
 • Biznesa inkubatori
 • (atbalsts jauniem, „start-up” uzņēmumiem, Latgalē ir Latgales biznesa inkubators "Ideju Viesnīca", biedrība "Latgales Aparātbūves tehnoloģiskais centrs", Darbības teritorija – Daugavpils, Balvi, Līvāni, Preiļi un Rēzekne, kā arī virtuālās inkubācijas pakalpojumi Ludzā);
 • Ārējo tirgu apgūšana, ārējais mārketings
 • (atbalsts piedalīšanai starptautiskās izstādēs, kā arī citiem produktu virzīšanas tirgū pasākumiem);
 • Atbalsts zaļo tehnoloģiju ieviešanai ražošanā
 • (atbalsts iekārtu iegādei, kas ražo jaunus inovatīvus zaļus produktus vai veicina būtisku energoefektivitāti ražošanas procesā);
 • Atbalsts ēku energoefektivitātei (KPFI)
 • (atbalsts zaļo enerģiju ražojošo tehnoloģiju (atjaunojamo kurināmo resrusu izmantojošie katli, saules baterijas u.c.) un uz energoefektivitāti vērstiem pasākumiem ražošanas telpās (ēkas sienu siltināšana));
 • Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai.

Bankas

Latvijā pašlaik darbojas 17 bankas. Lielākās bankas ir no Skandināvijas, kam ir liela kapitāla pietiekamība, kā arī uzticība, gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Speciāla valsts atbalsta programma „Altum” piedāvā plašu pakalpojumu klāstu uzņēmējiem, savu galveno atbalstu sniedzot tiem virzieniem, kas veicina Latvijas tautsaimniecības attīstību un pievienotas vērtības radīšanu.

Realizēto atbalsta programmu ietvaros finansējumu var saņemt gan biznesa uzsācēji un jaundibinātie komersanti, gan pieredzējuši uzņēmēji, kas vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību un celt konkurētspēju, kā arī lauku saimnieki dažādām vajadzībām.

Inkubatori

Latgales biznesa inkubators "Ideju Viesnīca", biedrība "Latgales Aparātbūves tehnoloģiskais centrs"

Latgales biznesa inkubators IDEJU VIESNĪCA - No idejas līdz gatavam produktam

Biznesa inkubators IDEJU VIESNICA ir biedrības “Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs” (LATC) pārvaldīts inkubators, kas 2009. gadā ir izveidots ar mērķi veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību Latgales reģionā.

Biznesa inkubators IDEJU VIESNĪCA nodarbojas ar jaunu uzņēmumu konkurent spējas attīstīšanu, nodrošinot rezultatīvus pakalpojumus jaunu produktu uzstrādā un attīstībā. Modernas tehnoloģijas un pieredzējuši eksperti palīdz idejas pārvērst tirgspējīgos produktos.

Biznesa inkubatora uzņēmumi attīstās efektīvāk, jo resursi tiek koncentrēti svarīgākajiem uzņēmējdarbības pamatdarbības jautājumiem. Jauna uzņēmuma funkcionēšanu nodrošina labiekārtotas telpas un infrastruktūra, vienkopus pieejami ērti sekretariāta pakalpojumi, jaunākās inženiertehnoloģijas un pieredzējušu uzņēmējdarbības ekspertu konsultācijas, kā arī valsts subsīdijas nodrošina labvēlīgus apstākļus uzņēmumu izaugsmei.

ERAF piesaistītie līdzekļi

4c46cec516171e2cbf851b9eb729dc33a43cbf2b
 

Twitter

24. Augusts
RTA pārstāvji apmeklē uzņēmumu Daugavpilī https://t.co/wOZHg5uWc7
21. Augusts
RT @Talis_L: Interesants @Finmin apkopojums par faksa aparātu esamību valsts pārvaldes iestādēs https://t.co/jWX1mxNI4b
21. Augusts
RT @CSP_Latvija: Krājumā "Tūrisms Latvijā, 2019" ietverti 2018. gadā veiktā ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultāti, kā arī Latvijas ie…
21. Augusts
RT @CSP_Latvija: Informatīvajā apskatā "Latvijas Energobilance 2018. gadā" teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta operatīvā inform…
19. Augusts
RT @LatgalesLaiks: Daugavpilī notiks 2. Starptautiskā tūrisma kontaktbirža https://t.co/iWMkjruvpQ